Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
12/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 243
20/12/2019
12/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 255
20/12/2019
14/NQ- HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh, nhiệm kỳ năm 2019
Lượt xem: 266
20/12/2019
15/NQ-HĐND Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021
Lượt xem: 250
20/12/2019
13/NQ-HĐND Nghị quyết cho thội làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 246
20/12/2019
02/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Trà Lĩnh
Lượt xem: 232
20/12/2019
16/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 262
10/12/2019
08/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
Lượt xem: 241
25/06/2019
07/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 289
25/06/2019
06/NQ-HĐND Nghị quyết tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 260
25/06/2019
123
Cơ quan ban hành