Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/06/2019
Ngày hiệu lực 25/06/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-nam-2019-cua-hoi-dong-nhan-dan-huyen-tra-linh-khoa-xix-nhiem-ky-2016-2021.pdf
Cơ quan ban hành