Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 457
  • Trong tuần: 8 890
  • Tổng lượt truy cập: 1184637
Đăng nhập
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH

1. Thông tin chung:

Địa chỉ: Tổ 5 thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 02063 826 202; Fax: 02063 826 202

Email: ubndtrungkhanh@caobang.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Uỷ ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

2. Tổ chức bộ máy:

anh tin bai

Ông: Nông Văn Bộ

Ngày sinh: 07/6/1968;

Quê quán: xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: 0943233746

Email: bonv.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Hoàng Văn Hào

Ngày sinh: 22/12/1969

Quê quán: xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: 0263.826.122

Email: haohv.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Bà: Chu Thị Vinh

Ngày sinh: 05/8/1972

Quê quán: xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: 0916 528 496

Email: vinhct.tkh@caobang.gov.vn

3. Phân công nhiệm vụ.

3.1. Đồng chí Nông Văn Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:

a)   Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện quyết định.

Thay mặt UBND huyện giữ mối liên hệ với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện.

b)    Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

-    Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, điều hành ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác phòng chóng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính, quản lý địa giới hành chính; thi đua, khen thưởng; quốc phòng - an ninh.

-     Theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo.

-     Là Trưởng ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách.

c)     Phụ trách địa bàn Thị trấn Trà Lĩnh, xã Đàm Thủy.

 3.2. Đồng chí Hoàng Văn Hào, Huyện ủy viên, Phỏ Chủ tịch UBND huyện:

a)     Giúp Chủ tịch điều hành, quản lý các lĩnh vực công tác sau:

-     Phụ trách lĩnh vực thương mại, dịch vụ; xây dựng cơ bản, giao thông vận tải; nông - lâm nghiệp; công nghiệp; khoa học công nghệ; tài nguyên môi trường; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; phụ trách hoạt động Văn phòng điều phối Nông thôn mới; hoạt động ngân hàng, tín dụng, thuế.

-     Theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. Là Trưởng hoặc Phó Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách.

-     Thay mặt UBND huyện giữ mối liên hệ phối họp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thế huyện (Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân) và các tổ chức hội có liên quan.

-     Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được ủy quyền và các công việc khác khi Chủ tịch phân công.

b)     Phụ Trách địa bàn Thị trấn Trùng Khánh, xã Tri Phương.

 3.3. Đồng chí Chu Thị Vinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện:

a)   Giúp Chủ tịch điều hành, quản lý các lĩnh vực công tác sau:

Phụ trách lĩnh vực y tế - dân số kế hoạch hoá gia đình; công tác Lao động, thương binh và xã hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021-2025, tín ngưỡng, tôn giáo; Giáo dục và đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục quốc phòng - an ninh; văn hóa, thể thao và du lịch; công tác quản lý nhà nước về thanh niên, quản lý tổ chức hội, quỹ; hoạt động thông tin tuyên truyền; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; công tác ngoại vụ, biên giới.

Theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. Là Trưởng hoặc Phó Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách.

Thay mặt UBND huyện giữ mối liên hệ phối hợp với các đoàn thể huyện (Hội liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động) và các tổ chức hội có liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được ủy quyền và các công việc khác khi Chủ tịch phân công.

b)   Phụ Trách địa bàn xã Quang Hán, Quang Vinh.

4. U viên UBND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

anh tin bai

Ông: Phương Ngọc Báu

Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện

Điện thoại: 02063.826.196

Email: baupn.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Đinh Mạnh Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Điện thoại:

Email: thangdm.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Đàm Văn Tập

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

Điện thoại: 02063.826.070

Email: tapdv.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Trần Văn Thành

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

Điện thoại: 02063.826.452

Email: thanhtv.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Tăng Quốc Đoàn

Chức vụ: Trưởng phòng KH-HT huyện

Điện thoại: 02063.826.162

Email: doantq.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Bà: Ngô Thị Bình

Chức vụ: Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

Điện thoại: 02063.826.136

Email: binhnt.tkh@caobang.gov.vn

 

Ông: Bế Nam Bình

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

Điện thoại:

Email:

 

Ông: Lương Văn La

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT huyện

Điện thoại:

Email: lalv.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Triệu Xuân Trình

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện

Điện thoại:

Email:

anh tin bai

Ông: Hoàng Văn Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT huyện

Điện thoại: 02063.826.148

Email: tienhv.tkh@caobang.gov.vn

 

Ông: Dương Văn Hùng

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

Điện thoại:

Email:

anh tin bai

Ông: Hà Minh Hải

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT huyện

Điện thoại:

Email: haihm.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Hoàng Văn Đông

Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT huyện

Điện thoại:

Email: donghv.tkh@caobang.gov.vn