Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 696
  • Trong tuần: 10 032
  • Tổng lượt truy cập: 916595
Đăng nhập
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH

        ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Uỷ ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

I. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo UBND huyện Trùng Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026

   TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chi Email

   1

Nông Văn Bộ             

Chủ tịch UBND huyện

 0943.233.746 bonv.tkh@caobang.gov.vn
2 Hoàng Văn Hào Phó Chủ tịch UBND huyện CQ: 0263.826.122 haohv.tkh@caobang.gov.vn
3 Chu Thị Vinh   Phó Chủ tịch UBND huyện  0916 528 496   vinhct.tkh@caobang.gov.vn

2. U viên UBND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

    TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa Chỉ Email

    1

Phương Ngọc Báu

Chánh Thanh tra huyện

CQ: 02063.826.196

baupn.tkh@caobang.gov.vn

    2

Hoàng Khánh Dương       

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

  duonghk.tkh@caobang.gov.vn

    3

Ngô Thị Bình

Trưởng phòng Nội vụ huyện

CQ: 02063.826.070

binhnt.tkh@caobang.gov.vn
4 Hoàng Văn Đông CVP HĐND&UBND huyện CQ: 02063.826.452 donghv.tkh@caobang.gov.vn
5 Hoàng Minh Hải Trưởng phòng KH-HT huyện CQ: 02063.826.162 haihm.tkh@caobang.gov.vn
6 Lý Văn Hoan Trưởng phòng LĐTB&XH huyện CQ: 02063.826.136 hoanlv.tkh@caobang.gov.vn
7 Bế Tuấn Minh Trưởng Công an huyện
 
8 Bế Hải Long Trưởng phòng VH&TT huyện
longbh.tkh@caobang.gov.vn
9 Lục Thị Lương Trưởng phòng Y tế huyện CQ: 02063.826.801 luonglt.tkh@caobang.gov.vn
10 Hoàng Thị Mùi Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện CQ: 02063.826.167 muiht.tkh@caobang.gov.vn
11 Hoàng Văn Tiến Trưởng phòng TN&MT huyện CQ: 02063.826.148 tienhv.tkh@caobang.gov.vn
12 Dương Văn Hùng Chỉ huy trưởng BCHQS huyện
 
13 Hà Minh Hải    Trưởng phòng NN&PTNT huyện    haihm.tkh@caobang.gov.vn
14 Lã Thị Phương   Trưởng phòng GD&ĐT huyện    phuonglt2.tkh@caobang.gov.vn

 

II. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHỦ YẾU VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

 1. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm lãnh đạo. Chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Chủ tịch phân công công việc cho các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện. Trong trường hợp những công việc cấp bách cần giải quyết, Chủ tịch UBND huyện sẽ trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các nội dung công việc đã phân công cho các Phó Chủ tịch. Trong quá trình điều hành công việc của các Phó Chủ tịch, nếu có những vẩn đề chưa hợp lý sẽ xem xét điều chỉnh lại sự phân công nhiệm vụ nhằm đảm bảo sự điều hành của UBND huyện.

 2. Mỗi Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo và theo dõi hoạt động của một số cơ quan, đơn vị và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi được giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách; trường họp công việc liên quan lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác thì chủ động phối hợp với Phó Chủ tịch đó để giải quyết; trường hợp các Phó Chủ tịch không thống nhất ý kiến với nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định.

4. Các Ủy viên UBND huyện được phân công phụ trách các đơn vị, các xã, thị trấn, chủ động phối hợp với các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Huyện ủy phụ trách các đơn vị, các xã, thị trấn để theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh,khó khăn vướng mắc, kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ TH:

IV. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Ông: Nông Văn Bộ   Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

anh tin bai

- Sinh ngày: 07/6/1968;

- Quê quán: Xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

- Trình độ: Đại học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 a)   Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện quyết định.

Thay mặt UBND huyện giữ  mối  liên hệ với  Tỉnh uỷ,  HĐND, UBND tỉnh, các  sở , ban, ngành đoàn  thể của  tỉnh, Thường  trưc Huyện uỷ,  HĐND huyêṇ , Ban Thưng v Huyên uỷ, Ban chấp hành Đảng bô ̣ huyêṇ , Viên kiểm sát nhân dân,Toà án nhân dân huyên.

b)  Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

-   Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, điều hành ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý thị trường; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu naị, tố cáo và phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính ,quản ly ́đia giới hành chính; thi đua, khen thưởng; quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn.

-   Theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo.

-   Là Trưởng ban chỉ đạo thuôc  lĩnh  vưc, ngành phu ̣trách.

c)   Phụ trách địa bàn Thị trấn Trà Lĩnh, xã Đàm Thủy.

2. Bà: Chu Thị Vinh -   Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Sinh ngày: 05/8/1972;

- Quê quán: Cách Linh - Phục Hòa - Cao Bằng;

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh;

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 a)  Giúp Chủ tịch điều hành, quản lý các lĩnh vực công tác sau:

-   Phụ trách lĩnh vực y tế - dân số kế hoac̣h hoá gia đình; công tác Lao động, thương binh và hi;  Chương trình muc tiêu Quốc gia giảm ngheò   bn vững công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tín ngưỡng, tôn giáo; Giáo dục và đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục quốc phòng - an ninh; văn hóa, thể thao và du lịch; công tác quản lý nhà nước về thanh niên, quản lý tổ chức hội, quỹ; thông tin tuyên truyền; hoạt động bưu chính, viễn thông; công nghê ̣thông tin; công tác ngoại vụ, biên giới.

 - Theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. Là Trưởng hoặc  Phó Ban chỉ đạo thuộc  lĩnh  vực, ngành phu ̣trách. 

-  Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được uỷ quyền và các công việc khác khi Chủ tịch phân công.

b)  Phụ Trách địa bàn xã Quang Hán, Quang Vinh.

  3. Đồng chí Hoàng Văn Hào - Huyện ủy viên, Phó Ch tịch UBND huyện: 

- Sinh ngày: 22/12/1969

- Quê quán: Trùng Khánh, Cao Bằng

- Trình độ: Thạc sĩ;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ:  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh;

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a)  Giúp Chủ tịch điều hành, quản lý các lĩnh vực công tác sau:

-   Phụ trách lĩnh vực thương mại, dịch vụ; xây dựng cơ bản, giao thông vận tải; nông - lâm nghiệp; công nghiệp; khoa học công nghệ; tài nguyên môi trường; chương trình muc tiêu Quốc gia xây dưng Nông tn mi; phu ̣ trách hoạt động Văn phòng điều phối Nông thôn mới; hoạt động ngân hàng, tín dụng   thuế.

-   Theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. Là Trưởng hoăc  Phó Ban chỉ đạo thuôc   lĩnh vưc, ngành phu ̣trách.

- Thay mặt UBND huyện giữ mối liên hệ phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện và các tổ chức hội có liên quan.

-    Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được uỷ quyền và các công việc khác khi Chủ tịch phân công.

b)  Phụ Trách địa bàn Thị trấn Trùng Khánh, xã Tri Phương