Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dự liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 89/KH-UBND
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dự liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 89-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-giai-doan-2020-2025-tam-nhin-den-nam-2030.pdf
Cơ quan ban hành