Về việc lập danh sách dự hội nghị tập huấn về công tác ATVSLĐ, các chính sách pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Số ký hiệu văn bản 446/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 27/03/2023
Ngày hiệu lực 27/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc lập danh sách dự hội nghị tập huấn về công tác ATVSLĐ, các chính sách pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 446-ve-viec-lap-danh-sach-du-hoi-nghi-tap-huan-ve-cong-tac-atvsld-cac-chinh-sach-phap-luat-va-nghiep-vu-chuyen-mon-ve-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep.pdf
Cơ quan ban hành