Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 140/BC-UBND
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 140-bao-cao-ket-qua-cong-tac-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-nam-2022-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2023.pdf
phu-luc-kem-theo-bc-bcd-trung-khanh-nam-2022.pdf
Cơ quan ban hành