Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát 2018 của HĐND huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày hiệu lực 27/06/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát 2018 của HĐND huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm
01_ Ngh? quy?t v? chuong trình ho?t d?ng giám sát 2018 c?a HÐND huy?n khóa XIX, nhi?m k? 2016-2021.PDF
Cơ quan ban hành