Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023
UBND huyện Trùng Khánh ban hành Công văn số 276/UBND-NV ngày 28/02/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023.

Để tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn huyện: Căn cứ Kế hoạch  số 3387/KH-UBND  ngày  21/12/2022  của  UBND  tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 06/01/2023  về CCHC nhà nước  huyện Trùng Khánh năm 2023 và Kế hoạch CCHC của các đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện.

Văn phòng HĐND & UBND; các Phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và  Hạ tầng; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông: Kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo công tác CCHC và chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổchức thực hiện đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tham mưu, phụ trách; đồng thời thường xuyên theo dõi, rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các  nhiệm  vụ được  giao  tại  Kế hoạch  số 07/KH-UBND ngày 06/01/2023 về CCHC nhà nước huyện Trùng Khánh năm 2023, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ đã được xác định theo Kế hoạch.

Tiếp  tục đẩy  mạnh  tuyên  truyền,  triển  khai  thực  hiện Chỉ thị số26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước  các  cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của  Chủ tịch  UBND  tỉnh  về tăng cường  kỷ luật,  kỷ cương nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa  bàn tỉnh  Cao  Bằng;  Chỉ thị số15/CT-UBND  ngày 23/11/2022  của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Xem nội dung chi tiết tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 589
  • Trong tuần: 8 723
  • Tổng lượt truy cập: 920602
Đăng nhập