V/v lấy ý kiến xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Trùng Khánh đến năm 2030