Về việc góp ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh