Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để thẩm định xã Ngọc Côn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để thẩm định xã Ngọc Côn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020