Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
UBND huyện Trùng Khánh ban hành Công văn số 16/KH-UBND ngày 19/01/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

1. Đối tượng lấy ý kiến:

- Các tầng lớp Nhân dân;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thểchính trị-xã hội cấp huyện;

- Ủy  ban MTTQVN huyện,  các  tổ chức xã  hội  chính  trị-xã  hội,  tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội;

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộkinh doanh và các tổ chức kinh tế khác.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các Chương, Điều, khoản;  hiệu  lực,  kỹ thuật trình bày các quy định  của  Luật Đất đai (sửa đổi).  Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban nhân dân huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, tổ chức,  cá  nhân  tiếp  cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

3. Hình thức lấy ý kiến:

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau:

- Góp  ý  trực  tiếp  bằng văn bản gửi đến Ủy  ban  nhân  dân  huyện  Trùng Khánh (qua hệ thống Quản lý điều hành văn bản, chuyển tới Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp);

- UBND  các  xã,  thị trấn  tổ chức  hội  nghị lấy  ý  kiến đối  với các  tầng  lớp nhân dân, Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác. Ý kiến góp ý tại hội nghị do UBND các  xã, th trấn chủ trì tổ chức, tổng hợp gửi về Ủy ban nhân dân huyện theo kế hoạch này.

4. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân: Đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023

5. Yêu cầu nội dung báo cáo tổng hợp:

- Báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải được tập hợp và phản ánh đầy đủ các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, địa phương và cá nhân.
- Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, địa phương và cá nhân theo đề cương tại Phụ lục ban hành kèm theo Văn bản này.

6. Chế độ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo

6.1.  Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy  ban  nhân  dân  các  xã,  thị trấn  có trách nhiệm báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) về kết quả tổ chức triển khai thực hiện và đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 16/3/2023.

6.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, UBND các xã, thị trấn, báo cáo UBND tỉnh (qua sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 17/3/2023.

7. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân bao gồm:

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đối).

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

 

Tải về

 

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 6 893
  • Tổng lượt truy cập: 921942
Đăng nhập