Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 805
  • Trong tuần: 10 141
  • Tổng lượt truy cập: 916704
Đăng nhập
THANH TRA

- Địa chỉ:  Tổ 5 Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

- Điện thoại: 020 6382 6196 hoặc 020 6382 6197

- Email: 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

 1 Phương Ngọc Báu    Chánh Thanh tra  

081 7009 686

020 6382 6196 

 baupn.tkh@caobang.gov.vn
    2  Phạm Trung Kiên  Phó Chánh thanh tra

 0912801157

020 6382 6197

 kienpt.tkh@caobang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ

A. Vị trí, chức năng

1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân với con dấu riêng và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

3. Thanh tra huyện có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên. Chánh thanh tra huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh thanh tra tỉnh.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

2. Báo cáo kết quả về công tác thanh tra.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Thanh tra huyện.

4. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

8. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  Phân công nhiệm vụ:

1. Phương Ngọc Báu - Chánh thanh tra

Phụ trách chung và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Quản lý, điều hành hoạt động của các Đoàn thanh tra; trực tiếp chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý sau thanh tra. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập các đoàn thanh tra, thẩm tra, xác minh đơn thư khi được Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ.

Chỉ đạo xử lý đơn khi có ý kiến của Chủ tịch UBND huyện, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện biện pháp xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện; Tham gia tiếp công dân với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;

Trực tiếp ký các văn bản báo cáo UBND huyện, Thanh tra tỉnh và cơ quan cấp trên khác (nếu có yêu cầu). Là Chủ tài khoản của Thanh tra huyện.

2. Triệu Xuân Trình - Phó Chánh thanh tra

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh thanh tra huyện, làm Trưởng đoàn thanh tra; thẩm tra, xác minh đơn thư; tham mưu biện pháp xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh tại xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn cấp huyện nhưng chưa được giải quyết dứt điểm và sau đó có đơn của đương sự được chuyển, gửi đến Thanh tra huyện đề nghị xem xét giải quyết.

Tham gia tiếp công dân cùng với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Chánh thanh tra huyện khi có yêu cầu. Tham mưu cho Chánh thanh tra về công tác thanh tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ khác được phân công.

3. Lý Văn Hiệu - Phó Chánh thanh tra

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh thanh tra huyện, làm Trưởng đoàn thanh tra đối với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hoặc thanh tra chuyên đề phát sinh khác;

Tham gia ý kiến, đề xuất biện pháp xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh tại xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn cấp huyện nhưng chưa được giải quyết dứt điểm và sau đó có đơn của đương sự được chuyển, gửi đến Thanh tra huyện đề nghị xem xét giải quyết.

Tham gia tiếp công dân cùng với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Chánh thanh tra huyện khi có yêu cầu; Tham mưu cho Chánh thanh tra về công tác thanh tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ khác được phân công.