Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 312
  • Trong tuần: 8 745
  • Tổng lượt truy cập: 1184492
Đăng nhập
PHÒNG NỘI VỤ

I. Thông tin chung.

- Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:  02063. 826 070

- Fax: 02063. 826 070

- Email: phongnoivutk@caobang.gov.vn

II. Chức năng, Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

III. Tổ chức bộ máy.

 
anh tin bai

Ông: Đàm Văn Tập.

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0886100981

Email:tapdv.tkh@caobang.gov.vn

 
anh tin bai

Bà: Hoàng Thị Lập.

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0975 388 144

Email: lapht.@caobang.gov.vn

 

III. Nhiệm vụ đảm nhận của từng lãnh đạo

1. Ông Đàm Văn Tập, Tr­ưởng phòng; Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách lĩnh vực:

- Trình Ủy ban nhân dân huyện:

+ Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện:

+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành, lĩnh vực nội vụ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác nội vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng, quản lý, lưu trữ hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Phòng Nội vụ.

- Tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đối với lĩnh vực được giao quản lý. Thực hiện việc thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác về quản lý nội bộ tại Phòng Nội vụ.

- Kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

2. Bà Hoàng Thị Lập, Phó Trưởng phòng; Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Về vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức;

- Về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Về tổ chức bộ máy;

- Tham mưu một số nhiệm vụ khác nếu được Trưởng phòng phân công.