Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
UBND huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 02/3/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo các quy định, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và xã hội. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng thực chất và hiệu quả.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn được giao phối hợp với phòng Tư pháp tham mưu tổ chức triển khai thực hiện. Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây:  Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 594
  • Trong tuần: 8 728
  • Tổng lượt truy cập: 920607
Đăng nhập