Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 377
  • Trong tuần: 8 810
  • Tổng lượt truy cập: 1184557
Đăng nhập
Huyện đoàn thanh niên huyện Trùng Khánh

1. Thông tin chung: Huyện Đoàn Thanh niên

Địa chỉ:Tổ 6, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh

Số điện thoại: 02063.826.231

Email: huyendoantrungkhanh@gmail.com

2. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ:

2.1 Vị trí và chức năng.

Cơ quan Huyện đoàn  tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn  thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi của huyện, theo Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Nghiên cứu nắm vững Điều lệ Đoàn, Hội, Đội; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ huyện, Ban Chấp hành tỉnh Đoàn và các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện để tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn  về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn về xây dựng tổ chức và phong trào Đoàn, thanh niên, thiếu niên trên địa bàn huyện.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi. Đề xuất với BCH, BTV Huyện đoàn kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và các ngành có liên quan. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đoàn thanh niên, thiếu nhi; phối hợp với cấp uỷ cơ sở tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ bố trí cán bộ chủ chốt Đoàn cơ sở và cấp huyện.

- Phối hợp các Đoàn thể, cơ quan, ban, ngành huyện, cấp uỷ cơ sở vận động Đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước ở địa phương.

- Tổ chức các kỳ họp và bảo đảm mọi mặt hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn.

- Quản lý và sử dụng công chức viên chức; quản lý tài sản tài chính và công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Huyện đoàn theo quy định chung của cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của TW Đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy và Tỉnh đoàn giao.

3. Tổ chức bộ máy:

 
anh tin bai

Ông: Nông Xuân Kiên

Chức vụ: Bí thư Huyện Đoàn

Điện thoại: 0941882332

Email : huyendoantrungkhanh@gmail.com

 
anh tin bai

Bà: Hoàng Thị Lệ Bích

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện Đoàn

Điện thoại: 0975685905

Email: huyendoantrungkhanh@gmail.com

 
anh tin bai

Ông: Hoàng Khánh Nguyên

Chức vụ: Chuyên viên Huyện Đoàn

Điện thoại: 0384970709

Email: huyendoantrungkhanh@gmail.com