Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
­

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ của Uỷ ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn

STT Tên Đơn Vị Tên Hộp Thư
1 HĐND huyện hdndhtrungkhanh@caobang.gov.vn
2 UBND huyện ubndtrungkhanh@caobang.gov.vn
3 UBND thị trấn ubndthitrantk@caobang.gov.vn
4 UBND xã Phong Nặm ubndphongnamtk@caobang.gov.vn
5 UBND xã Ngọc Khê ubndngockhetk@caobang.gov.vn
6 UBND xã Ngọc Côn ubndngoccontk@caobang.gov.vn
7 UBND xã Khâm Thành ubndkhamthanhtk@caobang.gov.vn
8 UBND xã Đình Minh ubnddinhminhtk@caobang.gov.vn
9 UBND xã Phong Châu ubndphongchautk@caobang.gov.vn
10 UBND xã Chí Viễn ubndchivientk@caobang.gov.vn
11 UBND xã Đàm Thủy ubnddamthuytk@caobang.gov.vn
12 UBND xã Cảnh Tiên ubndcanhtientk@caobang.gov.vn
13 UBND xã Đức Hồng ubndduchongtk@caobang.gov.vn
14 UBND xã Thông Huề ubndthonghuetk@caobang.gov.vn
15 UBND xã Đoài Côn ubnddoaicontk@caobang.gov.vn
16 UBND xã Thân Giáp ubndthangiaptk@caobang.gov.vn
17 UBND xã Trung Phúc ubndtrungphuctk@caobang.gov.vn
18 UBND xã Cao Thăng ubndcaothangtk@caobang.gov.vn
19 UBND xã Lăng Hiếu ubndlanghieutk@caobang.gov.vn
20 UBND xã Lăng Yên ubndlangyentk@caobang.gov.vn
21 UBND xã Ngọc Chung ubndngocchungtk@caobang.gov.vn
22 UBND xã Đình Phong ubnddinhphongtk@caobang.gov.vn


Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ của các phòng, ban chuyên môn


STT Tên Đơn Vị Tên Hộp Thư
1 Phòng TC - KH phongtckhtk@caobang.gov.vn
2 Phòng VHTT phongvhtttk@caobang.gov.vn
3 Phòng TNMT phongtnmttk@caobang.gov.vn
4 Phòng Y Tế phongytetk@caobang.gov.vn
5 Phòng Tư Pháp phongtuphaptk@caobang.gov.vn
6 Phòng Dân Tộc phongdantoctk@caobang.gov.vn
7 Phòng Nội Vụ phongnoivutk@caobang.gov.vn
8 Phòng KT - HT phongkthttk@caobang.gov.vn
9 Phòng NN & PTNT phongnnvaptnttk@caobang.gov.vn
10 Phòng LĐTBXH phongldtbxhtk@caobang.gov.vn
11 Phòng GD&ĐT phonggddttk@caobang.gov.vn
12 Thanh tra thanhtratk@caobang.gov.vn
13 Đài TT - TH daittthtk@caobang.gov.vn
14 Trạm KN - KL tramknkltk@caobang.gov.vn
15 Ban QLDAĐT&XD bqldadtxdtk@caobang.gov.vn
16 Chi cục thống kê chicucthongketk@caobang.gov.vn
17 Hội chữ thập đỏ hoictdtk@caobang.gov.vn
18 VP HĐND&UBND vpubndtrungkhanh@caobang.gov.vn


 

Địa chỉ hộp thư điện tử của Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn


STT Họ Và Tên Tên Hộp Thư Chức Vụ
1 Nông Văn Bộ bonv@caobang.gov.vn Chủ tịch UBND
2 Nông Công Huỳnh huynhnc@caobang.gov.vn P. Chủ tịch HĐND&UBND
3 Hoàng Văn Hào haohv@caobang.gov.vn P. Chủ tịch UBND
4 Chu Thị Vinh vinhct@caobang.gov.vn P. Chủ tịch UBND
5 La Văn Hồng honglv@caobang.gov.vn PTC. UBND
6 Ngô Thị Bình binhnt@caobang.gov.vn Trưởng phòng Nội vụ
7 Hoàng Văn Đông donghv@caobang.gov.vn CVP. HĐND&UBND
8 Phạm Trung Kiên kienpt@caobang.gov.vn P. Chánh Thanh tra
9 Hoàng Minh Hải haihm@caobang.gov.vn Trưởng phòng KTHT
10 Lục Thị Lương luonglt@caobang.gov.vn Trưởng phòng Y tế
11 Hoàng Thị Trang tranght.tk@caobang.gov.vn P. Trưởng phòng Dân tộc
12 Triệu Xuân Trình trinhtx@caobang.gov.vn Trưởng phòng Tư Pháp
13 Lý Văn Hoan hoanlv@caobang.gov.vn Trưởng phòng LĐTB&XH
14 Đinh Mạnh Thắng thangdm.tk@caobang.gov.vn P. Trưởng phòng TC-KH
15 Bế Hải Long longbh@caobang.gov.vn Trưởng phòng VHTT
16 Hoàng Văn Tiến tienhv@caobang.gov.vn Trưởng phòng TN&MT
17 Lã Thị Phương phuonglt@caobang.gov.vn Trưởng phòng GD&ĐT
18 Phương Ngọc Báu baupn@caobang.gov.vn Chánh thanh tra huyện


                                                                                                 

Stt

Họ và tên

Tài Khoản

Phòng ban/Chức vụ

1

Hoàng Thị Lập

lapht.tk@caobang.gov.vn

Phòng Nội vụ-UBND Trùng Khánh

2

Hoàng Đại Dũng

dunghd.tk@caobang.gov.vn

Phòng Nội vụ-UBND Trùng Khánh

3

Ngôn Thị Liêm

liemnt.tk@caobang.gov.vn

Phòng LĐTBXH-UBND Trùng Khánh

4

Hoàng Thị Lượng

luonght.tk@caobang.gov.vn

Phòng Tư Pháp-UBND Trùng Khánh

5

Hoàng Thị Trang

tranght.tk@caobang.gov.vn

Phòng Dân tộc-UBND Trùng Khánh

6

Đinh Mạnh Thắng

thangdm.tk@caobang.gov.vn

Phòng TCKH-UBND Trùng Khánh

7

Nguyễn Minh Thuyên

thuyennm.tk@caobang.gov.vn

Phòng GD&ĐT-UBND Trùng Khánh

8

Hoàng Văn Duẩn

duanhv.tk@caobang.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

9

Đoàn Cảnh Hữu

huudc.tk@caobang.gov.vn

Phòng NN&PTNT-UBND Trùng Khánh

10

Phương Văn Tư

tupv.tk@caobang.gov.vn

Phòng NN&PTNT-UBND Trùng Khánh

11

Lương Thị Thoa

thoalt.tk@caobang.gov.vn

Phòng TN&MT-UBND Trùng Khánh

12

Hoàng Văn Thuyên

thuyenhv.tk@caobang.gov.vn

Phòng KT&HT-UBND Trùng Khánh

13

Lý Văn Hiệu

hieulv.tk@caobang.gov.vn

Thanh tra-UBND Trùng Khánh

14

Lương Văn La

lalv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Đàm Thủy

15

Nông Đình Trực

trucnd.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Đàm Thủy

16

Trần Văn Phú

phutv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Đàm Thủy

17

Nông Văn Khang

khangnv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Chí Viễn

18

Nông Văn Hiếu

hieunv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Chí Viễn

19

Nông Văn Tôn

tonnv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Chí Viễn

20

Nông Văn Tuấn

tuannv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Phong Châu

21

Nông Thế Thuần

thuannt.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Phong Châu

22

Nông Văn Tuyến

tuyennv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Ngọc Côn

23

Phan Văn Tuân

tuanpv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Ngọc Côn

24

Hoàng Thị Hằng

hanght.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Ngọc Côn

25

Đoàn Hải Vân

vandh.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Đình Phong

26

Hoàng Văn Khánh

khanhhv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Đình Phong

27

Hoàng Văn Thông

thonghv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Đình Phong

28

Nông Văn Khâm

khamnv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Ngọc Khê

29

Hoàng Thị Hằng

hanght1.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Ngọc Khê

30

Lý Văn Duẩn

duanlv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Ngọc Khê

31

Triệu Văn Sơn

sontv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Phong Nặm

32

Triệu Thị Tàng

tangtt.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Phong Nặm

33

Lã Văn Chung

chunglv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Phong Nặm

34

Nông Văn Tân

tannv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Đức Hồng

35

Hoàng Văn Lưu

luuhv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Đức Hồng

36

Lương Văn Cườn

cuonlv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Thân Giáp

37

Vương Văn Nam

namvv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Thân Giáp

38

Nông Văn Khôn

khonnv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Đoài Côn

39

Nông Văn Thơ

thonv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Đoài Côn

40

Nông Văn Sòi

soinv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Thông Huề

41

Nông Thị Huyên

huyennt.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Thông Huề

42

Hoàng Văn Hiếu

hieuhv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Trung Phúc

43

Đinh Thị Huấn

huandt.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Trung Phúc

44

Đàm Văn Thư

thudv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Ngọc Chung

45

Lô Thị Lượng

luonglt.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Ngọc Chung

46

Lô Văn Phượng

phuonglv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Ngọc Chung

47

Lục Văn Huấn

huanlv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Lăng Yên

48

Hà Văn Phú

phuhv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Lăng Yên

49

Nông Văn Minh

minhnv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Lăng Yên

50

Hoàng Văn Hội

hoihv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Lăng Hiếu

51

Đàm Thị Bạch

bachdt.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Lăng Hiếu

52

Nông Văn Hiệp

hiepnv.tk@caobang.gov.vn

Chủ tịch-UBND xã Khâm Thành

53

Hoàng Văn Tràng

tranghv.tk@caobang.gov.vn

Phó chủ tịch-UBND xã Khâm Thành