Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của huyện Trùng Khánh

Với mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; đẩy  mạnh công tác CCHC tại các cơ quan, ban, ngành, UBND  các  xã,  thị trấn trên địa  bàn  huyện;  tổ chức  thực  hiện  có  hiệu  quả các nhiệm  vụ CCHC năm 2023;  xây  dựng  hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa  bàn  huyện  hiệu  lực,  hiệu  quả;  nâng  cao  chất lượng  giải  quyết  thủ tục hành  chính  (TTHC),  thực  hiện  thống  nhất,  hiệu  quả cơ chế một  cửa,  một cửa liên thông theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao Chỉ số CCHC của huyện trong năm 2023. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện cải thiện các chỉ số CCHC của huyện; tiếp tục phát huy  và  duy  trì  các  tiêu  chí,  tiêu  chí  thành  phần đã đạt điểm  tốt; đồng  thời  cải thiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các chỉ số còn tồn tại, hạn chế, chưa đạt yêu cầu và thấp, phấn đấu các chỉ số tăng cả điểm số và thứ hạng so với năm 2022của huyện.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác CCHC năm 2022 đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời chấn chỉnh, cải thiện và nâng cao các chỉ số về CCHC, Ngày 16 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Trùng Khánh ban hành kế hoạch số 229a/ KH-UBND cải thiện các Chỉ số CCHC (PAR-INDEX) năm 2023.

Xem nội dung chi tiết tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 301
  • Trong tuần: 10 434
  • Tổng lượt truy cập: 1090597
Đăng nhập