Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
21/NQ-UBBC Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 103
02/06/2021
12/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 255
20/12/2019
14/NQ- HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Trà Lĩnh, nhiệm kỳ năm 2019
Lượt xem: 266
20/12/2019
16/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 262
10/12/2019
08/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
Lượt xem: 241
25/06/2019
07/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 289
25/06/2019
06/NQ-HĐND Nghị quyết tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 260
25/06/2019
08/NQ-HĐND Nghị Quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
Lượt xem: 197
21/12/2018
10/2018/NQ-HĐND Nghị Quyết về danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Trà Lĩnh
Lượt xem: 172
20/12/2018
11/2018/NQ-HĐND Nghị Quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2019
Lượt xem: 168
20/12/2018
123
Cơ quan ban hành