Kế hoạch Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 10/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 10-ke-hoach-cong-tac-xay-dung-kiem-tra-xu-ly-ra-soat-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành