V/v xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ và báo cáo kết quả thực hiện tự chủ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 90/UBND-TCKH
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung V/v xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ và báo cáo kết quả thực hiện tự chủ năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 24.01.19-cvxd-quy-che-chi-tieu-noi-bo-nam-2024.pdf
4.1.-nd-60.2021-tu-chu-dvsn-cong.docx
4.2.-tt-56.2022.btc-hdth-nd-60.docx
4.3.-117_nd-ngay-07.10.2013-tu-chu-don-vi-hcsn.pdf
4.4.-nd-130-ngay-17.10.2005-tu-chu-don-vi-hcsn.docx
4.5.-ttlt-71.2014-tu-chu-don-vi-hanh-chinh.pdf
Cơ quan ban hành