V/v triển khai Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
Số ký hiệu văn bản 2326/UBND-TP
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-2326.-21.11.trien-khai-thong-tu-so-07-ve-nuoi-con-nuoi.pdf
kem-cv-2326-21.11.-tt-07-nuoi-con-nuoi.pdf
Cơ quan ban hành