Kế hoạch Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 (Dự án 6) Giảm nghèo về thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 261/KH-UBND
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 (Dự án 6) Giảm nghèo về thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 261.-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-tieu-du-an-1-du-an-6-giam-ngheo-ve-thong-tin-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-nam-2023-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành