Kế hoạch Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trùng Khánh (lần 1) năm 2023
Số ký hiệu văn bản 242/KH-UBND
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trùng Khánh (lần 1) năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 242.-ke-hoach-hoi-nghi-cung-cap-thong-tin-cho-nguoi-co-uy-tin-trong-vung-dbdtts-lan-1-2023.pdf
Cơ quan ban hành