Báo cáo Kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác gia đình từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 752/BC-BCĐ
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác gia đình từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 752.-bc-bcd-bc-ct-tham-muu-tk-..ct-gd-giai-doan-2021-2023-va-7-thang-dau-nam-2023-ct-gia-dinh.pdf
kem-752.-pl1.-bieu-th-trien-khai-vb-ve-ct-gd-nam-2021-den-thang-7.2023.docx
kem-752.-pl-2.-tt-ve-gd-va-phong-chong-blgd-2021-den-thang-7.2023docx.docx
Cơ quan ban hành