Về việc bổ sung báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 992/UBND-TCKH
Ngày ban hành 03/06/2023
Ngày hiệu lực 03/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 992-ve-viec-bo-sung-bao-cao-danh-gia-giua-ky-tinh-hinh-thuc-hien-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-ktxh-giai-doan-2021-2025.pdf
2023.05.16-thuc-hien-cac-chi-tieu-ktxh-gd-2020_2025-1-.xlsx
2023.05.17-bao-cao-danh-gia-giua-ky-phat-trien-ktxh-giai-doan-2021_2025.pdf
Cơ quan ban hành