Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 985/UBND-TCKH
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 985-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-quyet-liet-hieu-qua-cac-nhiem-vu-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep.pdf
Cơ quan ban hành