Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kihn tế xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền múi ( vốn sự nghiệp)
Số ký hiệu văn bản 1155/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kihn tế xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền múi ( vốn sự nghiệp)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1155-quyet-dinh-giao-ke-hoach-ngan-sach-trung-uong-nam-2022-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kihn-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-mui-von-su-nghiep-.pdf
Cơ quan ban hành