Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Truyền thông, tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, Lao động, Công đoàn đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 155/KH-UBND
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Truyền thông, tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, Lao động, Công đoàn đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 155-ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-truyen-thong-tu-van-doi-thoai-chinh-sach-bhxh-bhyt-lao-dong-cong-doan-doi-voi-cac-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh-ca-the-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
quyet-dinh-so-3842-ngay-12-9-2022-cua-ubnd-huyen-trung-khanh-.pdf
Cơ quan ban hành