Về việc triển khai Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành về chính sách Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 903/UBND-VHTT
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành về chính sách Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 903-ve-viec-trien-khai-huong-dan-thuc-hien-nghi-quyet-so-78.2021.nq-hdnd-ngay-10.12.2021-ban-hanh-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-cong-dong-tren-dia-ban-tinh-cao-bang-den-nam-2025.pdf
bieu-mau-01.don-de-nghi-ho-tro-dlcd.docx
bieu-mau-02.docx
bieu-mau-03.docx
bieu-mau-04.docx
bieu-mau-05.docx
bieu-mau-06.docx
bieu-mau-07-1-.docx
bieu-mau-08.docx
huong-dan-thuc-hien-nghi-quyet-78.pdf
Cơ quan ban hành