Về việc đôn đốc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 897/UBND-TNMT
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 897-ve-viec-don-doc-thuc-hien-thu-tuc-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-de-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-huyen.pdf
cv-huyen-1717.pdf
huong-dan-chuyen-doi-loiaj-rung.pdf
nghi_dinh_83_2020_sua_doi_nghi_dinh_huong_dan_luat_lam_nghiep-_1_.pdf
thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-lam-nghiep.pdf
Cơ quan ban hành