Về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 888/UBND-TCKH
Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực 23/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 888-ve-viec-to-chuc-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-74.nq-cp-ngay-07-thang-5-nam-2023-cua-chinh-phu.pdf
Cơ quan ban hành