Báo cáo Sơ kết đánh giá triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025
Số ký hiệu văn bản 403/BC-UBND
Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực 23/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Sơ kết đánh giá triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 403-bao-cao-so-ket-danh-gia-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-588.qd-ttg-ngay-17.5.2019-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-de-an-van-dong-nguon-luc-xa-hoi-....pdf
phu-luc-kem-theo-bao-cao-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-588.xls
Cơ quan ban hành