Kế hoạch thực hiện chỉ thị 10/CT-TTG, ngày 31/3/2021 của thủ tướng chính phủ về công tác bảo vệ an ning quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 133/KH-UBND
Ngày ban hành 25/04/2023
Ngày hiệu lực 25/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện chỉ thị 10/CT-TTG, ngày 31/3/2021 của thủ tướng chính phủ về công tác bảo vệ an ning quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 133-ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-10.ct-ttg-ngay-31.3.2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-cong-tac-bao-ve-an-ning-quoc-gia-bao-dam-trat-tu-an-toan-xa-hoi-trong-linh-vuc-du-lich-trong-tinh-hinh-moi.pdf
Cơ quan ban hành