Quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 vốn ngân sách trung ương của chương trình phục hồi phát triển KTXH
Số ký hiệu văn bản 333/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 vốn ngân sách trung ương của chương trình phục hồi phát triển KTXH
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 333-quyet-dinh-giao-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-va-ke-hoach-nam-2023-von-ngan-sach-trung-uong-cua-chuong-trinh-phuc-hoi-phat-trien-ktxh.pdf
Cơ quan ban hành