Kế hoạch tuyên truyền Đề án phân loại xử lý tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 72/KH-UBND
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền Đề án phân loại xử lý tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 72-ke-hoach-tuyen-truyen-de-an-phan-loai-xu-ly-tai-che-chat-thai-tap-trung-va-phan-tan-tren-dia-ban-tinh-cao-bang-giai-doan-2023-2025.pdf
Cơ quan ban hành