Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa gắn với chế biến năm 2023
Số ký hiệu văn bản 52/KH-BCĐ
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa gắn với chế biến năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 52-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-04-nq.hu-ngay-01.3.2021-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-huyen-ve-phat-trien-cay-an-qua-theo-huong-hang-hoa-gan-voi-che-bien-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành