Về việc báo cáo công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 404/UBND-KT&HT
Ngày ban hành 21/05/2020
Ngày hiệu lực 21/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt La Văn Hồng
Tài liệu đính kèm 404-ve-viec-bao-cao-cong-tac-xay-dung-co-ban-tren-dia-ban-cac-xa-thi-tran-nam-2019-va-6-thang-dau-nam-2020.pdf
Cơ quan ban hành