Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Trích yếu
19/CTr-UBND Chương trình
16/BC-UBND Báo cáo
08/KH-UBND Kế hoạch
19/UBND-VHTT Công văn
07/KH-UBND Kế hoạch
15/UBND-VHTT Công văn
04/KH-BCĐ Kế hoạch
12/QĐ-UBND Quyết định
04/BC-UBND Báo cáo
04/UBND-LĐTBXH Công văn

Trang