Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Trích yếu
167/BC-UBND Báo cáo
119/KH-UBND Kế hoạch
163/BC-UBND Báo cáo
846/QĐ-UBND Quyết định
117/BC-UBND Báo cáo
116/KH-UBND Kế hoạch
355/UBND-LĐTBXH Công văn
354/UBND-TNMT Công văn
115/KH-UBND Kế hoạch
356/UBND-TNMT Công văn

Trang