Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Trích yếu
1559/QĐ-UBND Quyết định
232/BC-TĐKT Báo cáo
437/UBND-VHTT Công văn
115/KH-UBND Kế hoạch
114/KH-UBND Kế hoạch
425/UBND-CA Công văn
39/UBND-BCĐ Thông báo
406/UBND-TN&MT Công văn
398/UBND-VP Công văn
397/CV-BATGT Công văn

Trang