Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Trích yếu
503/UBND-NN Công văn
134/KH-UBND Kế hoạch
227/BC-UBND Báo cáo
226/BC-UBND Báo cáo
13/TB-VP Thông báo
489/UBND-NV Công văn
492/BCĐ-DS Công văn
132/KH-UBND Kế hoạch
131/KH-UBND Kế hoạch
222/BC-UBND Báo cáo

Trang