Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số ký hiệu

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (56 TTHC)

I

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

 (07 TTHC)

Quyết định số

552/QĐ-UBND

ngày 15/5/2018

Tải về

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

 

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

 

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

 

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

 

5

Thủ tục tặng Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến

 

 

6

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

 

7

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

 

II

Lĩnh vực quản lý công chức,

viên chức (04 TTHC)

Quyết định số

1236/QĐ-UBND

ngày 25/7/2016

Tải về

1

Thủ tục cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần

 

 

2

Thủ tục tuyển dụng viên chức đối với cơ quan tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền được phân cấp

 

 

3

Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

 

 

4

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

 

 

III

Lĩnh vực Hội và tổ chức

phi chính phủ (08 TTHC)

Quyết định số

1236/QĐ-UBND

ngày 25/7/2016

Tải về

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố

 

 

2

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

 

 

3

Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

 

4

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

 

5

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

 

6

Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

 

7

Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

 

8

Thủ tục tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

 

IV

Lĩnh vực tổ chức biên chế

(02 TTHC)

Quyết định số

1236/QĐ-UBND

ngày 25/7/2016

Tải về

1

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện

 

 

2

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện

 

 

V

Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (03 TTHC)

Thông tư số

27/2011/TT-BNNPTNT

Ngày 13/4/2011

Tải về

1

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

3

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

VI

Lĩnh vực đất đai (03 TTHC)

Thông tư số

30/2014/TT-BTNMT

Ngày 02/6/2014

Tải về

1

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

2

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện

 

 

3

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

 

 

VII

Lĩnh vực người có công (02 TTHC)

 

Tải về

1

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

 

 

2

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

 

VIII

Lĩnh vực văn hoá cơ sở (03 TTHC)

 

 

1

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Quyết định số

31/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/11/2016

Tải về

2

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Thông tư số

17/2011/TT-BVHTTDL

Ngày 02/12/2011

Tải về

3

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

IX

Lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước (04 TTHC)

 

 

1

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

 

 

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP

Ngày 14/9/2017

Tải về

2

Thủ tục cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

3

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích

 kinh doanh

4

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích

 kinh doanh

X

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (05 TTHC)

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Ngày 14/9/2015

Tải về

1

Thủ tục đăng ký, thành lập hộ kinh doanh

 

 

2

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

 

3

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh

 

 

4

Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

 

 

5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

 

XI

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (11 TTHC)

Luật số 23/2012/QH13

Ngày 20/11/2012

Tải về

1

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

 

 

2

Thủ tục Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

 

 

3

Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề, sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

 

4

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất hoặc bị hỏng)

 

 

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (khi bị mất hoặc bị hỏng)

 

 

6

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

7

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

8

Thủ tục thông báo thay đổi về việc góp vốn mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

 

9

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

10

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

 

11

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

XII

Lĩnh vực chứng thực (01 TTHC)

Thông tư số

20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015

Tải về

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

 

XIII

Lĩnh vực hộ tịch (03 TTHC)

Thông tư số

15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015

Tải về

1

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

2

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

 

3

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích