Danh bạ thư điện tử

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ của Uỷ ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn

STT Tên Đơn Vị Tên Hộp Thư
1 HĐND huyện hdndhtrungkhanh@caobang.gov.vn
2 UBND huyện ubndtrungkhanh@caobang.gov.vn
3 UBND thị trấn ubndthitrantk@caobang.gov.vn
4 UBND xã Phong Nặm ubndphongnamtk@caobang.gov.vn
5 UBND xã Ngọc Khê ubndngockhetk@caobang.gov.vn
6 UBND xã Ngọc Côn ubndngoccontk@caobang.gov.vn
7 UBND xã Khâm Thành ubndkhamthanhtk@caobang.gov.vn
8 UBND xã Đình Minh ubnddinhminhtk@caobang.gov.vn
9 UBND xã Phong Châu ubndphongchautk@caobang.gov.vn
10 UBND xã Chí Viễn ubndchivientk@caobang.gov.vn
11 UBND xã Đàm Thủy ubnddamthuytk@caobang.gov.vn
12 UBND xã Cảnh Tiên ubndcanhtientk@caobang.gov.vn
13 UBND xã Đức Hồng ubndduchongtk@caobang.gov.vn
14 UBND xã Thông Huề ubndthonghuetk@caobang.gov.vn
15 UBND xã Đoài Côn ubnddoaicontk@caobang.gov.vn
16 UBND xã Thân Giáp ubndthangiaptk@caobang.gov.vn
17 UBND xã Trung Phúc ubndtrungphuctk@caobang.gov.vn
18 UBND xã Cao Thăng ubndcaothangtk@caobang.gov.vn
19 UBND xã Lăng Hiếu ubndlanghieutk@caobang.gov.vn
20 UBND xã Lăng Yên ubndlangyentk@caobang.gov.vn
21 UBND xã Ngọc Chung ubndngocchungtk@caobang.gov.vn
22 UBND xã Đình Phong ubnddinhphongtk@caobang.gov.vn

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ của các phòng, ban chuyên môn

STT Tên Đơn Vị Tên Hộp Thư
1 Phòng TC - KH phongtckhtk@caobang.gov.vn
2 Phòng VHTT phongvhtttk@caobang.gov.vn
3 Phòng TNMT phongtnmttk@caobang.gov.vn
4 Phòng Y Tế phongytetk@caobang.gov.vn
5 Phòng Tư Pháp phongtuphaptk@caobang.gov.vn
6 Phòng Dân Tộc phongdantoctk@caobang.gov.vn
7 Phòng Nội Vụ phongnoivutk@caobang.gov.vn
8 Phòng KT - HT phongkthttk@caobang.gov.vn
9 Phòng NN & PTNT phongnnvaptnttk@caobang.gov.vn
10 Phòng LĐTBXH phongldtbxhtk@caobang.gov.vn
11 Phòng GD&ĐT phonggddttk@caobang.gov.vn
12 Thanh tra thanhtratk@caobang.gov.vn
13 Đài TT - TH daittthtk@caobang.gov.vn
14 Trạm KN - KL tramknkltk@caobang.gov.vn
15 Ban QLDAĐT&XD bqldadtxdtk@caobang.gov.vn
16 Chi cục thống kê chicucthongketk@caobang.gov.vn
17 Hội chữ thập đỏ hoictdtk@caobang.gov.vn
18 VP HĐND&UBND vpubndtrungkhanh@caobang.gov.vn

 

Địa chỉ hộp thư điện tử của Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn

STT Họ Và Tên Tên Hộp Thư Chức Vụ
1 Nông Văn Bộ bonv@caobang.gov.vn Chủ tịch HĐND&UBND
2 Nông Công Huỳnh huynhnc@caobang.gov.vn P. Chủ tịch HĐND&UBND
3 Hoàng Văn Hào haohv@caobang.gov.vn P. Chủ tịch HĐND&UBND
4 Nguyễn Thành Hải haint.tk@caobang.gov.vn Chủ tịch UBND
5 La Văn Hồng honglv@caobang.gov.vn PTC. UBND
6 Đàm Văn Vũ vudv@caobang.gov.vn PCT. UBND
7 Nguyễn Mạnh Hùng hungnm@caobang.gov.vn PTC. UBND
8 Ngô Thị Bình binhnt@caobang.gov.vn Trưởng phòng Nội vụ
9 Hoàng Văn Đông donghv@caobang.gov.vn CVP. HĐND&UBND
10 Phạm Trung Kiên kienpt@caobang.gov.vn PCVP. HĐND&UBND
11 Hoàng Minh Hải haihm@caobang.gov.vn Trưởng phòng KTHT
12 Lục Thị Lương luonglt@caobang.gov.vn Trưởng phòng Y tế
13 Mã Bế Dương duongmb@caobang.gov.vn Trưởng phòng Dân tộc
14 Hoàng Thị Mùi muiht@caobang.gov.vn Trưởng phòng Tư Pháp
15 Lý Văn Hoan hoanlv@caobang.gov.vn Trưởng phòng LĐTB&XH
16 Trần Thị Huyền huyentt@caobang.gov.vn Trưởng đài TT-TH
17 Bế Thị Bằng bangbt@caobang.gov.vn Trưởng phòng TC-KH
18 Lương Văn La lalv@caobang.gov.vn Trưởng phòng VHTT
19 Hoàng Văn Tiến tienhv@caobang.gov.vn Trưởng phòng TN&MT
20 Hoàng Xuân  Vũ vuhx@caobang.gov.vn Phó trưởng phòng GD&ĐT
21 Hoàng Thị Lan lanht@caobang.gov.vn Trưởng trạm KN-KL
22 Phương Ngọc Báu baupn@caobang.gov.vn Chánh thanh tra huyện

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Danh bạ thư điện tử