Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018