Kế hoạch khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XIX