Về việc thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo đón tiếp Đoàn Văn công Hải quân và Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đến biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện

Số ký hiệu: 97/UBND-VHTT
Ngày ban hành: 18/02/2019
Người ký: La Văn Hồng
Lĩnh vực văn bản: Công văn