Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 01 năm 2019