Thông báo phân công thực hiện Chương trình hoạt động giám sát năm 2019