Chương trình công tác trọng tâm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh