Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018